Requisits per a la subvenció

Concretament, el bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre els joves durant dos anys. A continuació els expliquem com i quan sol·licitar aquesta subvenció.

Amb tots els requisits que cal complir per accedir al bo, s’estima que només hi podran accedir entre 60.000 i 70.000 persones, que representen l’1,7% dels joves emancipats a Espanya. Aquestes són les condicions que cal reunir:

  • Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys en sol·licitar l’ajuda.
  • Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
  • Tenir un contracte de lloguer dun pis o habitació.
  • No pagar més de 600 euros mensuals pel lloguer de l’habitatge, o de 300 euros en cas d’arrendar una habitació. Les comunitats autònomes tindran la potestat d’augmentar el primer límit fins als 900 euros, i fins als 450 euros en el segon cas.
  • Disposeu d’una font regular d’ingressos i que no superin els 24.318 euros anuals.
  • Lhabitatge ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi lajuda.
  • No estar rebent cap altre ajut per al pagament de lloguer (sí és compatible amb l’ingrés mínim vital).

INFORMAT a la pagina https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/